Chính sách cài đặt

Các sản phẩm của công ty ATP SOFTWARE dưới hình thức hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Chính sách cài đặt các sản phẩm của công ty cung cấp như sau:

BÊN A :    

Người đại diện :       (Thông tin của khách hàng )

Địa chỉ:          (Thông tin của khách hàng )

Mã số thuế :  (Thông tin của khách hàng )

BÊN B:            CÔNG TY TNHH ATP SOFTWARE

Người đại diện :     Ông Trần Thịnh Lâm

Chức vụ :       Giám đốc

Địa chỉ :   86/4B Đường Số 3, Khu Phố 8, Phường Trường Thọ, Quận Thủ 

 Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ giao nhận: Bên B phải cài đặt phần mềm cho Bên A trên máy tính theo yêu cầu của Bên A.

Thời gian giao nhận: Bên B phải cài đặt phần mềm cho Bên A ngay sau khi Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán

Quy ước giao nhận:

– Bên B được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ cài đặt phần mềm cho Bên A khi và chỉ khi được Bên A nghiệm thu thành công.

– Nếu Bên B thực hiện việc cài đặt chậm quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm giao hàng được quy định tại Hợp đồng này thì  Bên A có quyền yêu cầu Bên B hoàn lại số tiền bên A đã thanh toán cho Bên B ngay lập tức.

TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

 Trách nhiệm Bên B:

  • Cài đặt đúng phần mềm bên A yêu cầu.
  • Bảo hành trong suốt thời gian sử dụng bản quyền
  • Hỗ trợ bên A chuyển đổi sang máy tính khác trong trường hợp máy tính cũ bị trục trặc.
  • Bên B phải cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A là sau 02 tuần kể từ khi hợp đồng này có hiệu lực.

 Trách nhiệm Bên A:

  • Tạo điều kiện thuận lợi và cử người phối hợp với bên B trong việc giao nhận, cài đặt phần mềm.
  • Cùng bên B thực hiện tốt việc nghiệm thu bàn giao.